Naše vodní zdroje jsou omezené a závislé na atmosférických srážkách

21.11.2020

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo 24. vydání vodohospodářské ročenky známé pod názvem Modrá zpráva. Zpráva přináší pohled na vodní hospodářství v Česku za rok 2019.

Modrá zpráva shrnuje situaci ve vodním hospodářství v loňském roce, zároveň ji porovnává s roky předchozími, a ukazuje trendy vývoje i dosažené změny. Vodní hospodářství prolíná řadou oborů a ovlivňuje všechny oblasti života. Jsou v ní zveřejněny údaje o hydrologii, znečištění vody, stavu a kvalitě podzemních a povrchových vod, prováděném monitoringu v oblasti kvality vod, činnosti a hospodaření správců vodních toků, oblasti vodovodů a kanalizací, financování či plánování vodního hospodářství, výzkumu a vývoji i o mezinárodních vztazích v oblasti vodního hospodářství atd.

Sucho trvá

Období sucha, které se v Česku projevuje od roku 2014, přetrvalo i v roce 2019, čili již šestým rokem. Nejvíce suché byly roky 2015 a 2018. Přesto byl roční srážkový úhrn na našem území normální, neodklonil se od dlouhodobých hodnot a potvrdil scénáře vývoje změny klimatu. Na rozdíl od této skutečnosti prokazatelně narůstají průměrné teploty vzduchu, a tím se zvyšuje výpar. Výrazně se ovšem mění i rozdělení srážek, a to jak regionálně, tak časově. Delší období bez srážek častěji střídají intenzivní přívalové srážky lokálního charakteru, což způsobuje větší rozkolísanost průtoků ve vodních tocích jednotlivých povodí.

V období velmi nízkých průtoků se kromě jiného nedoplňují hladiny mělkých podzemních vod a v roce 2019 tak v řadě regionů klesly až na úroveň "mimořádného sucha". Téměř 95 % délky všech vodních toků spravují státní podniky Povodí a Lesy České republiky, které vykonávají řadu vodohospodářských činností. Ve zprávě jsou zveřejněny informace o jejich hospodaření a činnostech v roce 2019 včetně porovnání v delších časových řadách.

Vodovody a kanalizace

V roce 2019 bylo v České republice zásobováno z vodovodů 10,09 mil. obyvatel, tj. 94,6 % z celkového počtu obyvatel. Spotřeba vody v českých domácnostech vzrostla o 1,4 litru na osobu a den a dosáhla výše 90,6 litru na osobu a den. V porovnání s vyspělými společnostmi světa jde o nízkou spotřebu vody, kterou může být v budoucnu již problematické dále snižovat úspornými opatřeními, mimo jiné s ohledem na kvalitu dopravované pitné vody a spolehlivé odvádění a čištění odpadních vod. Pozitivní je trend snižování ztrát vody v trubní síti veřejných vodovodů, které dosáhly 86,3 milionu kubíků, což je průměrně 14,5 % z vody vyrobené určené k realizaci.

Průměrná cena bez DPH pro vodné byla loni 39,30 Kč za kubík, pro stočné 34,70 Kč za kubík. Výši cen pro vodné a stočné výrazně ovlivňuje odpovědný přístup vlastníků vodovodů a kanalizací k obnově a zajišťování udržitelnosti technického stavu této infrastruktury. Díky dalšímu prodloužení vodovodní sítě v loňském roce dosáhla délka všech evidovaných vodovodních řadů v Česku hodnoty 78 983 kilometrů, což odpovídá více než dvojnásobné délce obvodu rovníku Země. Na kanalizaci bylo napojeno 9,12 mil. obyvatel České republiky, což je 85,5 % z celkového počtu obyvatel.

V ročence jsou poprvé uvedeny informace o monitoringu specifických látek (rezidua pesticidních látek, léčiv, hormonálních přípravků a dalších) v povrchových vodách, který provádí laboratoře státních podniků Povodí.

"Věřím, že díky ročence se vaše povědomí o vodě a jejích přírodních zdrojích rozšíří, že vás upozorní na práci vodohospodářů, jimž vděčíme za "vodní blahobyt", který se zatím daří udržet i přesto, že naše vodní zdroje jsou omezené a závislé výhradně na atmosférických srážkách. Voda je základem života a povinností nás všech je ji chránit, zadržet na našem území a zajistit její kvalitu a dostatek i pro budoucí generace tak, aby se dosavadní období tohoto vodního blahobytu nestalo minulostí. Proto je třeba se naučit s vodou hospodařit, vážit si jí, pečovat o ni a odpovědně ji užívat," uvádí ve zprávě Miroslav Toman, ministr zemědělství.

Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2019

Zdroj: www.prumyslovaekologie.cz